Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007–2017

PDF Národní akční plán prevence ke stažení jako PDF soubor (150 kb)

1. Cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017

1.1. Cílem Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017 je
maximální snížení dětské úmrtnosti v ČR v důsledku úrazů a zastavení nárůstu a snížení četnosti dětských úrazů, zejména úrazů závažných a s trvalými následky.

1.2. Prostředky k dosažení cílů Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 jsou:

 • Plnění Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017.
 • Efektivní využívání finančních zdrojů.
 • Podpora ze strany orgánů státní správy a samosprávy.
 • Informovanost odborné i laické veřejnosti.
 • Zvýšení odpovědnosti osob za své zdraví – zvýšení odpovědnosti společnosti za veřejné zdraví.
 • Zavedení Národního registru dětských úrazů.
 • Transformace dětské traumatologické péče
 • Využití vzdělávacího systému včetně rámcových vzdělávacích programů.
 • Spolupráce s veřejným i soukromým sektorem, a to včetně zdravotních i komerčních pojišťoven.
 • Aktivity v rámci programů (Bezpečná komunita, Bezpečná škola, Národní síť Zdravých měst ČR), projektů (Projekty podpory zdraví), výzkumů, studií a kampaní (Národní dny bez úrazů, Na kolo jen s přilbou, Pásovec, Vidíš mě, Jablko nebo citron).
 • Spolupráce resortů na národní, regionální a lokální úrovni
 • Nadnárodní spolupráce.

2. Úkoly vyplývající z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017

2.1. Meziresortní pracovní skupina pro prevenci dětských úrazů (MPS)

2.1.1. Průběžně analyzovat a vyhodnocovat účinnost přijatých opatření na léta 2007–2017, zdokonalovat analytickou, koncepční a metodickou činnost v oblasti prevence dětských úrazů v rámci pracovních skupin dle jednotlivých typů úrazů.

2.1.2. Zpracovat a předložit vládě zprávu o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017 do 30.6.2010 a poté vždy po třech letech s prioritami na další období.

2.1.3. Na webu MZ uveřejnit internetové stránky Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů.

2.1.4. Spolupracovat s orgány krajů v oblasti prevence dětských úrazů.

2.1.5. Zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti a realizovat mediální politiku v oblasti prevence dětských úrazů.

2.1.6. Rozvíjet mezinárodní spolupráci.

2.2. Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

2.2.1. Zavést Národní registr dětských úrazů, zpracování a analýzy úrazových dat pro potřeby prevence.
Spolupracuje: CÚP 2.LF UK, CDT FTN, CDT FN Brno, odborné společnosti (ČLS JEP)

2.2.2. Zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti v oblasti prevence dětských úrazů.
Spolupracuje: ZÚ, SZÚ, CÚP 2. LF UK, JU, CDT FTN, CDT FN Brno, BK, CPL 3.LF, Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie LF MU Brno (VPPSP LF MU Brno)

2.2.3. Pokračovat v podpoře a realizaci preventivních projektů a výzkumných záměrů v oblasti prevence dětských úrazů.
Spolupracuje: ZÚ, SZÚ, CÚP 2. LF UK, CDT FTN, CDT FN Brno, JU, BK, CPL 3. LF, ČLS JEP, VPPSP LF MU Brno

2.2.4. Zvyšovat kvalitu zdravotní péče poskytované v souvislosti s dětskými úrazy. Optimalizovat síť dětských traumatologických center.
Spolupracuje: CDT FTN, CDT FN Brno, CPL 3. LF, ČLS JEP

2.2.5. Podporovat vzdělávací činnost formou pravidelných kurzů, přednášek a seminářů.
Spolupracuje: CÚP 2. LF UK, JU, BK, SZÚ, CPL 3. LF, VPPSP LF MU Brno, ČLS JEP

2.2.6. Podporovat vydávání publikací a informačních materiálů zaměřených na nejčastější typy úrazů, riziková prostředí a činnosti s využitím internetu
Spolupracuje: CÚP 2. LF UK, JU, SZÚ, ZÚ

2.2.7. Podporovat organizaci preventivních akcí včetně Národních dnů bez úrazů formou odborných přednášek, distribucí materiálů a informací.
Spolupracuje: CÚP 2. LF UK, JU, SZÚ, ZÚ, Národní síť zdravých měst (NSZM)

2.2.8. Realizovat spolupráci s příslušnými organizacemi na národní, regionální a lokální úrovni.
Spolupracuje: CÚP 2. LF UK, JU, BK, KHS, ZÚ

2.2.9. Ustavit Meziresortní pracovní skupinu pro prevenci násilí na dětech
Spolupracuje: MPSV, MV, MS, MŠMT

2.2.10. Rozvíjet mezinárodní spolupráci včetně Višegrádské spolupráce
Spolupracuje: CÚP 2. LF UK, SZÚ, ČLS JEP, VPPSP LF MU Brno

2.3. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

2.3.1. Provádět kontroly bezpečnosti výrobků určených pro děti nebo výrobků, které mohou být užívány dětmi a v případě zjištěných nedostatků ukládat odpovídající opatření k nápravě.

2.3.2. Prostřednictvím systému rychlé výměny informací o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků zajišťovat informovanost ostatních dozorových orgánů členských států EU a reagovat na zjištění nebezpečného výrobku na jejich trhu.

Spolupracuje: Česká obchodní inspekce (ČOI)

2.4. Ministerstvo dopravy (MD)

2.4.1. Zvýšit ochranu dětí na pozemních komunikacích.

 • Rozvíjet a podporovat efektivní vzdělávací metody dopravní výchovy na všech stupních škol v rámci školních vzdělávacích programů
  Spolupracuje: MŠMT
 • Realizovat program Bezpečná cesta do školy v celostátním měřítku.
 • Zajistit mediální kampaně zaměřené na zvýšení ochrany dětí spojené s vydáním příruček určených pro rodiče dětí, zajistit jejich distribuci do mateřských škol, škol a zdravotnických zařízení.

2.4.2. Zvýšit právní vědomí chodců a cyklistů jako účastníků silničního provozu

 • Zapojit veřejnost, včetně dětí a osob s omezenou schopností pohybu a orientace do identifikace rizikových míst.
 • Zajistit informační aktivity zaměřené na:
  • chodce (přecházení vozovky, viditelnost)
  • cyklisty (ochranné přilby, viditelnost)
  • motocyklisty (specifická rizika)
  • děti

2.4.3. Působit na všechny účastníky silničního provozu s cílem zkvalitnění chování po nehodě.

2.4.4. Preventivně působit na snížení počtu nehod způsobených vlivem nepřiměřené rychlosti.

 • Realizovat každoroční kampaň zaměřenou na dodržování rychlostních limitů, s důrazem na jízdu v obci a dodržování bezpečné vzdálenosti.

2.4.5. Zvýšit četnost používání bezpečnostních pásů prostřednictvím výchovného působení

 • Realizovat každoroční kampaň zaměřenou na zádržné systémy s důrazem na:
  • používání bezpečnostních pásů při jízdě v obci
  • používání bezpečnostních pásů na zadních sedadlech
  • používání dětských zádržných systémů

2.4.6. Aplikovat prvky dopravního zklidňování zejména v obcích.

 • Aplikace vjezdových ostrůvků na vjezdech do obcí na novostavbách a stávajících komunikacích.
 • Aplikace prvků dopravního zklidňování v obcích při rekonstrukcích průtahů obcemi a řešení nehodových lokalit v obcích.

2.4.7. Podporovat ohleduplné chování všech účastníků silničního provozu.

 • Výchovné působení na všechny účastníky silničního provozu s cílem podporovat ohleduplné chování.
  Spolupracuje: MŠMT

2.5. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

2.5.1. Pokračovat v podpoře nestátních, neziskových organizací zaměřených na prevenci násilí na dětech.

2.5.2. V souvislosti s plněním Národní koncepce rodinné politiky věnovat v rámci projektů a programů na podporu a zvyšování rodičovských kompetencí pozornost problematice dětských úrazů.

2.5.3. Podílet se na minimalizaci následků dětských úrazů zavedením systému ucelené rehabilitace zdravotně postižených. Základním cílem ucelené rehabilitace je co nejvíce minimalizovat přímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení.
Spolupráce: MZ, MŠMT

2.5.4. Spolupracovat na realizaci projektu „Návrh systému výchovy a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.
Spolupráce: MZ, MŠMT

2.6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

2.6.1. Rozvíjet a podporovat efektivní formy dopravní výchovy na všech stupních škol.
Spolupracuje: MD

2.6.2. Zdůraznit výuku první pomoci v souladu s rámcovými vzdělávacími programy.

2.6.3. Na webových portálech ministerstva a jeho přímo řízených organizací věnovat dostatečnou pozornost projektům souvisejícím s prevencí úrazů, vytvářet prostor pro diskusi a přenos aktuálních informací.

2.6.4. Podpořit změny ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřené na snížení úrazů dětí.

2.6.5. Zajišťovat začlenění problematiky prevence úrazů do obsahu vzdělávání (rámcových vzdělávacích programů pro všechny typy vzdělávání) a podporovat realizaci prevence úrazů ve školách a školských zařízeních v souladu s rámcovými vzdělávacími programy.
2.6.6. Podporovat pregraduální i další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence úrazů.

2.6.7. Zvyšovat tělesnou obratnost dětí a mládeže prostřednictvím podpory sportovních aktivit, zaměřených především mimo oblast vrcholového sportu.

2.6.8. Podporovat veškeré činnosti, vedoucí k podpoře zdravého životního stylu ve školách a školských zařízeních, s důrazem na prevenci úrazů.

2.6.9. V souladu s právními předpisy důsledně shromažďovat, analyzovat a poskytovat statistické údaje z celkové evidence úrazů dětí, žáků a studentů ve školách.

2.7. Ministerstvo vnitra (MV)

2.7.1. K posílení dopravní prevence a prevence dětských úrazů zabezpečit vznik metodického Centra dopravní prevence Ministerstva vnitra a Policie ČR při Muzeu Policie ČR.

2.7.2. Na resortním webu vytvořit stránku “Jak předcházet dětským úrazům”.
Spolupracuje: MZ

2.7.3. Nadále plnit úkoly stanovené resortu Ministerstva vnitra vyplývající z „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu“ se zaměřením na problematiku dětských úrazů.

2.7.4. Aktivně spolupracovat na projektu Ministerstva dopravy „Bezpečná obec”.

2.7.5. Při přednáškové činnosti policistů na školách se zaměřovat především na zvyšování právního vědomí dětí.

2.7.6. Organizovat semináře policejních zpravodajů s profesionálními moderátorskými pracovišti ke zlepšení preventivně výchovného působení policejního dopravního zpravodajství a k předávání zkušeností a poznatků.

2.7.7. Ve spolupráci s autokluby, Zelenou vlnou Českého rozhlasu, školami a s dalšími partnery vymýšlet a připravovat nové veřejné preventivně bezpečnostní a výchovné akce navzájem na sebe navazující se zaměřením na prevenci dětských úrazů.

2.7.8. Průběžně shromažďovat, třídit a zpracovávat informace z oblasti bezpečnosti silničního provozu a využívat je k promyšlenému mediálnímu působení na jednotlivé adresáty (např. v daných ročních podmínkách, ke konkrétním dopravně bezpečnostním otázkám)
Spolupracuje: MD