O Národním registru dětských úrazů

Na kole. Ilustrační foto. Zdroj:stock.xnchg

Úrazy jsou celosvětově považovány za závažný společenský, sociální a ekonomický problém, jsou nejčastější příčinou morbidity a trvalého postižení u mladých lidí do 25 let. Na následky úrazů zemře více dětí do 15 let, než na všechna ostatní onemocnění dohromady. Vyspělé státy světa vynakládají ročně obrovské finanční prostředky na prevenci a léčbu dětských a ostatních úrazů. V České republice je v současné době nastartována kompletní restrukturalizace dětské traumatologické péče, jejíž součástí je i tvorba funkčního celonárodního registru dětských úrazů. Úkolem úrazového registru je poskytnutí údajů pro vytvoření standardů racionální a efektivní terapie v traumatologii s možností trvalého zpětného získávání informací jak o standardech, tak o novinkách v této oblasti spolu s patřičnými literárními odkazy pro všechny, kteří se léčbou úrazů v České republice zabývají. Snížení morbidity a mortality, které je při využívání služeb obdobných registrů ve světě jasně prokázáno, je v zájmu nás všech.

Příkladem komplexní organizace péče o dětské trauma mohou být především Spojené státy a státy Britského společenství. Mimo rozvinutou síť center dětské traumatologie, která je zcela automaticky napojena na centrální registry, spolupracuje na této problematice značné množství vládních i nevládních institucí. Tlak argumentů získaných po komplexních rozborech velkých studií většinou vede k úspěchu v prosazování legislativních opatření a k úspěchu v organizaci preventivních programů s následným pozitivním efektem. V západní Evropě je situace obdobná. Registry spolehlivě fungují v Nizozemí, Itálii, Španělsku, Dánsku atd.

V České republice se v polistopadovém vývoji podařilo zcela osamostatnit traumatologii jako lékařský obor a celá odborná společnost se pustila do tvorby a „údržby“ systému traumatologické péče. Celý proces se týkal rovněž traumatologické péče o děti. V průběhu let bylo deklarováno mnoho doporučení, standardů i plánů v oblasti traumatologie a stále více se začalo volat po nutnosti traumatologickou péči kontrolovat, vylisovat a srovnávat. V této fázi rozvoje narazila česká traumatologie na závažný problém, a sice na absenci celostátní jednotné databáze úrazů, diagnostikou počínaje a výsledky léčby konče. Na tento problém jako první začala upozorňovat dvě pracoviště – Centrum dětské traumatologie FN Brno v oblasti pediatrické péče a následně Traumatologické centrum FN Hradec Králové, které se registrací úrazů dospělých pacientů zabývalo několik let samostatně. K apelu těchto dvou pracovišť se s velkým nadšením připojily instituce zabývající se prevencí dětských úrazů, pro něž je sběr a hodnocení dat jediným nástrojem realizace.

V posledním roce nabrala jednání o úrazovém registru na intenzitě, neboť jednou z priorit Ministerstva zdravotnictví se stala traumatologie a jedním ze základních programů prevence dětské úrazovosti. Díky meziresortní pracovní skupině je pomalu dokončován Národní akční plán prevence dětských úrazů, jehož základním stavebním kamenem je právě Národní registr dětských úrazů.