Přehled dosavadních aktivit v oblasti prevence dětských úrazů

1. Resort zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví

 • Podpora preventivních programů a výzkumných projektů
 • Plnění dlouhodobého programu Zdraví pro všechny v 21. století
 • Podílení se na plnění Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007
 • Úmluvy o právech dítěte, WHO programu o zdravém životním prostředí pro děti CEHAPE
 • Záštita 13. mezinárodní konference bezpečných komunit (2004)
 • Uveřejnění metodického pokynu ve Věstníku MZ „Postup lékařů primární péče při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - sy. CAN“ (říjen 2005)
 • Podpora vzdělávání laické i odborné veřejnosti.
 • Ustavení Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů (únor 2005)
 • Příprava Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2006–2016
 • Mezinárodní spolupráce
 • Členství v National Focal Points for Violence and Injury Prevention
 • Smlouva s WHO o spolupráci (BCA) na léta 2004–2005 a 2006–2007, ve které jsou úrazy uvedeny jako jedna z priorit.

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

 • Epidemiologické studie úrazovosti dětí a dospívajících
 • Intervenční projekty
 • Ediční, přednášková a publikační činnost

Zdravotní ústavy (ZÚ)

 • Projekty podpory zdraví
 • Informační, preventivní nebo intervenční akce

Krajské hygienické stanice (KHS)

 • Podílení se na tvorbě a realizaci zdravotní politiky v krajích
 • Příprava podkladů ke stanovování priorit zdravotní politiky kraje v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví

Jihočeská univerzita (JU)

 • Výzkumná činnost
 • Realizace preventivní akce „Den dětí – den bez úrazů“, prevence dopravních úrazů dětí – „Bezpečný cyklista“
 • Publikační činnost, vydávání odborného a vědeckého časopisu JU „Prevence úrazů, otrav a násilí“
 • Přednášková činnost v rámci akreditovaných předmětů
 • Projekt na zavedení výuky předmětu Prevence úrazů a otrav u dětí, dospělých a seniorů na JU
 • Spolupráce s Krizovým centrem pro děti a rodinu v Jihočeském kraji v oblasti úrazové prevence

Centrum úrazové prevence 2. LF UK (CÚP 2. LF UK)

 • Hodnocení epidemiologických studií jako podklad pro navrhování účinných preventivních opatření
 • Koordinace projektu WHO „Bezpečná Komunita“
 • Podílení se na organizaci Národních dnů bez úrazů
 • Výzkumné a preventivní projekty
 • Publikační činnost (zejména vydávání časopisu „Aktuality v prevenci úrazů“ ve spolupráci s pracovní skupinou České pediatrické společnosti ČLS JEP)
 • Kurzy: Problematika dětských úrazů, Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence
 • Mezinárodní seminář na téma prevence úrazů a sběr úrazových dat.
 • 13. mezinárodní konferenci o Bezpečných komunitách.
 • Mezinárodní spolupráce. Centrum získalo titul „Affiliate Safe Community Support Centre“ a zařadilo se tak mezi dvanáct dosud designovaných center po celém světě.

Oddělení epidemiologie Centra preventivního lékařství UK 3. LF (CPL 3. LF UK)

 • Výzkumný projekt Prevence nehodovosti a časná diagnostika úrazů
 • Spolupráce s Klinikou popáleninové medicíny FNKV, termické úrazy dětského věku
 • Publikační činnost (monografie „Dětské úrazy a popáleniny“, leták „Domácnost místo nejčastějšího popáleninového úrazu“, plakát „Pozor na opaření!“, videokazeta „Termická zranění“)
 • Analýza dětských hospitalizovaných pacientů s dg. termický úraz za roky 2001–2005
 • Výuka epidemiologie a prevence úrazů
 • Expertní činnost

Centrum dětské traumatologie Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTNsP (CDT FTN)

 • Koordinace sítě Center dětské traumatologie a spolupráce s MZ ČR
 • Poskytování vysoce specializované zdravotní péče poraněným dětem = sekundární prevence dětských úrazů
 • Příprava standardů léčby dětských skeletálních a orgánových poranění
 • Primární prevence dětských úrazů v rámci své zdravotnické působnosti
 • Zpracovávání statistických dat.
 • Pedagogické a vědecko-výzkumné aktivity

2. Ostatní resorty a organizace

WHO/EURO

 • Podílení se na aktivitách WHO s EHK OSN zaměřených na prevenci dopravních úrazů
 • Smlouva o spolupráci mezi MZ a WHO BCA 2004/2005, BCA 2006/2007 - projekty zaměřené na oblast prevence dětských dopravních úrazů
 • Mezinárodní spolupráce
 • Podílení se na informování odborné i laické veřejnosti, na kampaních

Ministerstvo dopravy

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ukládá Ministerstvu dopravy mimo jiné provádět prevenci dopravních nehod
 • Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, jejímž cílem je do roku 2010 snížit počet usmrcených v důsledku dopravních nehod o 50% ve srovnání s rokem 2002
 • Působení na veřejnost formou kampaní a rozšiřování informací
 • Dopravní výchova dětí a mládeže
 • Koordinace aktivit ostatních resortů a nevládních organizací a občanských sdružení

Ministerstvo vnitra

 • Oblast prevence dětských úrazů v dopravě, na pozemních komunikacích
 • Resortní akční plán bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na roky 2004, 2005 a 2006
 • Informovanost pro odbornou i laickou veřejnost
 • Informování veřejnosti o dopravní situaci, statistiky dopravních nehod, policejní dopravní informace prostřednictvím Rádia Vnitro; dopravní telematika – řešení náhlých krizových situací v dopravě
 • Projekty směřující ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích – v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni PARTNERSTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Zajišťování bezpečnosti a zdraví ve školách a školských zařízeních prostřednictvím právních předpisů a kontroly jejich dodržování, zajišťované Českou školní inspekcí
 • Výchova a vzdělávání dětí, žáků a studentů v úrazové problematice
 • Pregraduální a další vzdělávání učitelů v úrazové problematice
 • Podpora výzkumu a vývoje v úrazové problematice
 • Podpora sportovních aktivit
 • Podpora naplňování volného času dětí a spolupráce s neziskovými organizacemi
 • Evidence úrazů, ke kterým došlo při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a s tím přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb
 • Členství v National Focal Points for Violence and Injury Prevention
 • Plnění Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007, podílení se na plnění dlouhodobého programu „Zdraví pro všechny v 21. století“, Úmluvy o právech dítěte, WHO programu o zdravém životním prostředí pro děti – CEHAPE.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Primární prevence: cílem primární prevence je co nejvíce o dané problematice informovat veřejnost, laickou i odbornou.
 • Sekundární prevence: cílem je sledování rizikových, ohrožených skupin zamezit působení nepříznivých vlivů.
 • Terciární prevence: cílem je zabránit zhoršování situace, minimalizovat následky úrazu.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Cílovou skupinou je hlavně učňovská mládež a dále ostatní mladiství v krátkodobém nebo trvalém pracovním poměru.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Systém rychlé výstrahy o nebezpečných nepotravinářských výrobcích Evropské komise RAPEX
 • Působnost České obchodní inspekce v dozoru nad trhem (kontrola bezpečnosti výrobků určených pro děti, kontrola dětských hřišť z pohledu bezpečnosti jejich vybavení)

3. Příklady správné praxe z oblasti prevence dětských úrazů v rámci samostatných aktivit

 • WHO projekt "Bezpečná komunita Kroměříž"
 • Komunální kampaň prevence dětských úrazů „Na kolo jen s přilbou“