Prevence dětských úrazů v České republice

Prevence dětských úrazů probíhá v České republice na všech úrovních. Primární a sekundární prevence především na úrovni ambulantních lékařů, školských zařízení, rodiny i zájmových činností, preventivní programy pak mají v náplni práce různé organizace. Terciární prevence plně spadá do činnosti zdravotnických zařízení, která ošetřují dětské úrazy.

Vzhledem k závažnosti situace v problematice dětských úrazů a na základě doporučení Republikového výboru pro prevenci kriminality byla na Ministerstvu zdravotnictví ustavena Meziresortní pracovní skupina pro prevenci dětských úrazů. Cílem této pracovní skupiny je zajištění systémového řešení prevence úmyslných i neúmyslných úrazů u dětí ve věku 0 až 18 let v České republice, urychlené snížení této úrazovosti a vytvoření Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017 (dále jen Národní akční plán). Ustavení Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů na MZ ČR a vytvoření Národního akčního plánu je velmi kladně hodnoceno orgány WHO a EU.

Návrh Národního akčního plánu byl vypracován na základě podkladů příslušných resortů a institucí a je v souladu s:

  • doporučeními Evropské komise a WHO,
  • činností sítě National Focal Points for Violence and Injury Prevention,
  • řešením problematiky v rámci WHO programu „Zdravé životní prostředí pro děti - CEHAPE“
  • implementací a dodržováním Úmluvy o právech dítěte.